Училишни деца


Услуги за поддршка на деца во инклузивно училиште

Овие услуги обезбедуваат Е-поддршка на децата и наставниците во инклузивните училишта, преку развој на различни алтернативни форми на соработка (индивидуална и групна работа со деца во наставни и воннаставни активности со користење на платформа за далечинско учење.)

 • поддршка на наставникот во процесот на планирање, спроведување и оценување на наставниот процес;
 • соработка и советување на родителите, идентификување на потребите и утврдување на видот и степен на потребната поддршка;
 • стимулација на развојот;
 • водење и следење на детето низ воспитно- образовниот процес.
 • споделување на информации со, наставниците и стручните соработници за
 • специфичните карактеристики на децата со попреченост,
 • помош во изработка на индивидуални образовни планови,
 • помош во изработка на модифицирани програми
 • поддршка при избор на соодветни методи, форми на работа, специфични наставни средства, учебници, технички помагала.
 • поддршка на наставнииот кадар за спецификите на работата со семејствата на инклузираните учениците
 • поврзување на родителите и наставниот кадар со надворешните релевантни стручни лица и институции
 • едукација за зголемување на компетенциите на наставниот кадар за работа во инклузивно училиште.

Содржината на оваа платформа не секогаш ги одразува погледите или ставовите на мисијата на ОБСЕ во Скопје

КОНТАКТ

Адреса:

Бул: АСНОМ бр.60 Аеродром, Скопје Република Македонија


Телефон:

+389 78 442 794;

+389 75 280 299;

+389 78 450 406