За нас


Заедно, создаваме свет каде луѓето со различни способности се целосно прифатени, почитувани и вклучени во сите аспекти на животот. Придружете ни се во „Претворање на попреченоста во можности“.

Асоцијацијата за права на деца и млади со посебни потреби „Ластовица“ во период од август до ноември 2020 година, го реализираше проектот „Виртуелен Е-центар за поддршка на лица со попреченост и нивните семејства“. Целта на виртуелниот Е-центар е да овозможи користење на услуги од далечина кои ги нуди нашата асоцијација во услови на Пандемијата предизвикана од КОВИД 19. 

Е-центарот нуди,

  1. Поддршка на деца со попреченост од предучилишна и училишна возраст преку обезбедување на стручна проценка на развојно ниво, индивидуален план за ран третман и поддршка на когнитивен, моторен, сензорен, говорно-јазичен и социо-емоционален развој.
  2. Поддршка на млади и возрасни лица со попреченост преку онлајн обуки за професионално ориентирање и оспособување за активно вклучување на пазарот на трудот.
  3. Поддршка на семејства на лица со попреченост преку онлајн сесии со стручни лица.
  4. Соработка и взаемна поддршка со институции во градење на капацитети за социјална инклузија: градинки, центри за ран детски развој, училишта, дневни центри за рехабилитација и професионално оспособување, заштитни друштва и компании.

Проектот е финасиски поддржан од Мисијата на OБСЕ во Скопје, како дел од Вонредниот повик за предлози: Фонд за одговор на Ковид-19.

Содржината на оваа платформа не секогаш ги одразува погледите или ставовите на мисијата на ОБСЕ во Скопје

КОНТАКТ

Адреса:

Бул: АСНОМ бр.60 Аеродром, Скопје Република Македонија


Телефон:

+389 78 442 794;

+389 75 280 299;

+389 78 450 406