Поддршка за родители


Услугата за поддршка на родители е насочена кон зајакнување на родителските капацитети за поуспешно прифаќање на состојбата на детето, што е важен фактор за подобрување на интеракцијата родител-дете и развој на потенцијалите на детето.

Стратегиите за виртуелна поддршка на родителите вклучуваат:

  • обезбедување емоционална и социјална поддршка на семејството,
  • поттикнување на самодоверба и зголемување на личната ефикасност,
  • помош во преиспитување на животната состојба и присутни проблеми,
  • овозможување развој на општа стратегија за справување со проблеми,
  • овозможување изнаоѓање на сопствени системи за поддршка,
  • помагање при донесување одлуки во најдобар интерес на детето.

Содржината на оваа платформа не секогаш ги одразува погледите или ставовите на мисијата на ОБСЕ во Скопје

КОНТАКТ

Адреса:

Бул: АСНОМ бр.60 Аеродром, Скопје Република Македонија


Телефон:

+389 78 442 794;

+389 75 280 299;

+389 78 450 406